Hvordan man udfører bønnen

July 14, 2006 No Comments »

[NB: Følgende beskrivelse er ifølge mālikī-retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens.]

Hvordan man udfører én rakʻah

Man skal have wudu’ for at kunne udføre bøn (ṣalāh). Se artiklen Rituel afvasking – wudū’.Vend ansigtet mod Qiblah (bederetningen)- i retning af Makkah.
Hav intention (s: niyya) om at udføre den pågældende bøn, som du skal til at udføre for Allāhs alene.
Løft dine hænder til skulderniveau og sænk dem så ned langs siden, idet du siger Allāhu Akbar (med hørbar stemme) Betydning: “Allāh er Større”. Dette kaldes Takbir al-Iḥrām og ved at sige det træder du ind i tilstanden af bøn.

Stilling (postion) i salāt

Hvad der reciteres (siges)

1. Qiyām – Stående stilling
Stå opret med dine fødder let adskilte med hovedet opretog med blikket mod jorden.
(s: Der er to holdninger vedrørende hændernes position i qiyām-stillingen, inden for mālikī retsskolen. Den mest kendte er at lade armene hænge ned langs siden. Den anden holdning er “at placere den højre hånd på den venstres håndryg på brystet og nogle siger over navlen” (ifølge Qāḍī ʻIyād). Begge holdninger er gyldige i retsskolen.)
Sūrah al-Fātiḥah (den første sūrah i Koranen) – i hver rakah:

“Al-ḥamdu li-Llāhi Rab-bil-‘ālamin
Ar-Raḥmānir-Raḥīm
Maliki yawmid-Dīn
Iy-yāka na’budu wa iy-yāka nasta’īn
Ihdinaṣ-ṣirāṭal-Mustaqīm
ṣirāṭal ladhīna an’amta ‘alayhim
Ghayril maghḍūbi ‘alayhim walaḍ-ḍāl-līn.”

Betydning (meningsmæssig):

”Lovprisning tilhører Allāh,

Verdenernes Herre
Den Mest Nådige, Den Mest Barmhjertige
Kongen på Afregningens Dag.
Dig tilbeder vi og hos Dig søger vi hjælp.
Led os ad den Lige Vej,
Vejen for dem Du skænkede lykke,
ikke for dem, hvorpå der er vrede
og de vildfarne.”

Og dernæst siger du:

Amīn

(Lavmælt, bevægende læberne, men ikke hørbart for andre i nærheden).

Anden Koran-recitation (første 2 rak’ah),

Helst af en længde på mindst 3 āyāt.

Du kan læse en af de korte sūraher fra Koranen – såsom sūrah al-Ikhlāṣ (sūra nr.112):

Qul huw Allāhu Aḥad
Allāhu-ṣ-ṣamad
Lam yālid wa lam yūlad
Wa lam yakul lahū kufu-an Aḥad

Betydning (meningsmæssig):

”Sig: Han er Allāh den Ene
Den Som Intet Behøver (og som alle skabninger er afhængige af)
Han avler ikke og ej heller blev han avlet
Og intet er Hans lige eller kan sammenlignes med ham.”

Dernæst:

Allāhu Akbar

Betydning: “Allāh er Større”.

2. Rukūʻ – foroverbøjet stilling
Buk dig med din ryg parallel med jorden og med strakte ben, og grib om knæene med dine hænder.

Subḥāna Rabbiyal-ʻAẓim

Betydning: ”Æret være min Herre, den Mægtige” (3 gange).

Så reciterer imāmen i bøn i forsamling(eller du gør hvis du beder alene):

Samiʻ Allāhu liman ḥamidah

Betydning: “Allāh hører den som lovpriser ham”.

Så svarer muezzinen (s: den som kaldte adhan) eller du gør det selv, hvis du beder alene:

Allāhumma Rabbanā wa lakal-ḥamd

Betydning: “O Allāh, vor Herre, lovprisningen er Din”.

3. Qiyām – Stående postion
Allāhu Akbar
Betydning: “Allāh er Større”.
4. Sajdah – Knælende stilling med ansigtet mod jorden
Du rører jorden med din pande, din næsetip, dine håndflader, dine knæ og med dine tæer pegende fremad.
Subḥāna Rabbiyal-Aʻlā

Betydning: “Æret være min Herre, Den Højeste”. (3 gange)
Så i siddende stilling (idet man går videre til næste stilling):

Allāhu Akbar

Betydning: “Allāh er Større”

5. Julūs – Siddende stilling
Du sidder med den venstre fod inde under højre skinneben og lår, idet din højre fod forbliver oprejst ved siden af dit højre lår. Dine hænder hviler på lårene eller på dine knæ.
Allāhumma-ghfirlī wa-rḥamnī

Betydning: “O Allāh, tilgiv mig og vær mig nådig”.
Mens du så går videre til Sajdah igen:
Allāhu Akbar

Betydning: “Allāh er Større”

6. Sajdah – Knælende stilling med ansigtet mod jorden
Som før.
Subḥāna Rabbiyal-Aʻlā

Betydning: “Æret være min Herre, Den Højeste”. (3 gange)
Mens du rejser dig op igen:

Allāhu Akbar

Betydning: “Allāh er Større”.

7. Qiyām – Stående stilling
Efter den første og tredje rakʻah, undtagen i Maghrib-bønnen (hvor den tredje rakʻah er den afsluttende.
Sūra al-Fātiha (i hver rakʻah)
Anden Koran-recitation (fx små sūraher)

kun første og anden rakʻah – mindst 3 ayats længde.

8. Julūs – Siddende stilling

Efter anden og sidste rakʻah

Der læses “at-Tashahhud” i den anden og i den afsluttende rakʻah:

At-taḥiyyātu lillāhi-z-zakiyyātu lillāhi-ṭ-ṭayyibātu-ṣ-ṣalawātu lillāh.
As-salāmu ‘alayka ayyuha-n-nabiyyu wa raḥmatu-llāhi wa barakātuh.
As-salāmu ‘alayna wa ‘alā ‘ibādi-llāhi-ṣ-ṣalihīn.
Ash-hadu an lā ilāha ill-Allāhu waḥdahu lā sharīka lah, wa ash-hadu anna Muḥammadan ʻabduhu wa rasūluh.

Betydning:

“Hilsner og renhed tilhører Allāh – de bedste bønner tilhører Allāh.
Allāhs Fred, Nåde og Velsignelser være med dig O Profet.
Fred være med os og de oprigtige af Allāhs slaver.
Jeg bevidner at der ikke er nogen gud undtagen Allāh og jeg bevidner at Muhammad er Hans slave og sendebud.”

“Salat ʻala-n-Nabiy” læses kun i den sidste rakʻah:

Allāhumma ṣalli ʻalā Muḥammadin wa ʻalā āli Muḥammad, kamā ṣallayta ʻalā Ibrāhīma wa ʻalā āli Ibrāhīm.
Wa bārik ʻalā Muḥammadin wa ʻalā āli Muḥammad, kamā bārakta ʻalā Ibrāhīma wa ʻalā āli Ibrāhīm. Fil-ʻālamīn, innaka Ḥamīdun Majīd.

Betydning:

“O Allāh velsign Muḥammad og Muḥammads familie,

ligesom du velsignede Ibrāhīm (Abraham) og Ibrāhīms familie.

Og overøs Muḥammad og Muḥammads familie med barakah ligesom du overøste Ibrāhīm (Abraham) og Ibrāhīms familie med barakah.

I alle verdenerne, er du sandelig den Lovpriste og Ærede”.

(N.B. Medens man sidder i julūs og læser tashahhud, sidder man med venstre hånd fladt på venstre lår og med højre hånd knyttet med tommelfingeren ovenpå og pegefingeren udstrakt. Pegefingerens yderste halvdel bevæges frem og tilbage under hele Tashahhud. [1]).

Tilslut drejer du hovedet til højre og siger: As-salāmu ʻalaykum

Betydning: “Fred være med dig”.

(s: Det er for imāmen og den der beder alene. Beder man bag en imām siger man det samme én gang til højre, en gang lige ud (mod imāmen) og én gang til venstre, hvis nogen bad på ens venstre side.).

Fodnote:
[1] Se punkt 12 under bønnens Fadīlah (anbefalede) aspekter i Qādi ʻIyāds bog om islams fundamenter ifølge Ahl al-Madīnah.

Bemærk at denne artikel er en grundindføring i udførelsen af bøn (ṣalāh) og vi anbefaler at man refererer til mere udførlige Fiqh-manualer for yderligerere detaljer. Se e-books-sektionen.

Kilde: “Islam Starter Kit” af Shaykh Abdalhaqq Bewley.

[Dansk oversættelse © Muwatta.com / Said Allan Bak 2006]

Share

Related Posts

Leave A Response